TÉMACSOMAGOK

Kategóriák

Angol nyelv

A témanap a választott irodalmi mű köré építve kívánja a várakozás témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

A témanap a választott irodalmi mű köré építve kívánja a várakozás témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

A diákok megismerik Zakeus történetét, és azt a különböző szereplők szemszögéből el tudják mesélni Past Simple igeidő használatával. A tanulók más nézőpontjába belehelyezkedve el tudják mesélni a történetet, ezzel empatikus képességük is fejlődik.

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a “should” nyelvtani szerkezet segítségével. “A vakon született ember gyógyulása” (János 9:19) bibliai részlet által fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását.

Ének zene

Az ünnep szentsége a profán hétköznap céljától, létmódjától, időszemléletől való eltérés. Az élet ritmusában és változásában nagy szükség van a mindig visszatérő, így az időben állandó események és életformák megélésére, tudatosítására. Az óra ilyen megállás az időben, célja, hogy ünneplőbe öltöztesse a gyerekek lelkét. Az első rész felkészít, körülményeiben és elemeiben rávezet a Serkenj fel, kegyes nép című dalra. Ennek tanulása megfigyelési szempontok alapján, cselekedtető módon történik. Az utolsó részben Kodály feldolgozásában zenehallgatás történik, illetve egy valódi ünnep megtartása, hogy élő legyen a téma.

A témacsomag egy tanév elején megtartandó ráhangoló óra anyagát dolgozza fel. Az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el. Közben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére, a parlando és giusto előadásmód megkülönböztetésére. Mindezt segítik a digitális segédanyagok (játékok, vázlat) és a kinyomtatható dokumentumok is.

A responzóriumok éneklési módjainak ismerete és használata. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A dó pentachord hangjainak elmélyítése.

Az óra célja a középkor zenei korszakának elmélyítése a graduál-másolás tudományának segítségével. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A tanuló kapjon komplex képet az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, az ahhoz tartozó ismereteit bővítse és tegye sajátjává a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

Biológia egészségtan

A témacsomag alapvetően az újszájú állatokkal foglalkozó témakör összefoglaló óráját öleli fel. Tartalmaz kérdésdominót, tabukártyákat a fontosabb fogalmakkal, valamint ábraelemzéssel, párosítással és csoportokba rendezéssel kapcsolatos Learningapps feladatokat. A tanórán a munka főként csoportmunkában zajlik, a digitális eszközöket igénylő feladatokat azonban, ha adottak a lehetőségek, érdemes egyénileg vagy párban megoldatni a tanulókkal.

A tanóra a diákok területhasznosítási formákkal kapcsolatos előzetes ismereteinek aktiválásával és rendszerezésével kezdődik. Ezután egy angol nyelvű weboldal segítségével meghatározzák saját ökológiai lábnyomuk nagyságát, majd megismerkednek az ökológiai lábnyom méretének globális egyenlőtlenségeivel. Ezt követően közös fogalomalkotásra, majd gyakorlásra kerül sor. Végül javaslatokat fogalmaznak meg a tanulók azzal kapcsolatban, hogy milyen egyéni cselekedetekkel tudják ők maguk is csökkenteni csökkenteni az emberiség ökológiai lábnyomát.